توجه:

اجرای کار پیچ رولپلاک سنگ نما توسط شرکت کار در ارتفاع نماسازان پیشرو و پرسنل آن، که به صورت تخصصی به مدت 14 سال در این حوزه مشغول فعالیت هستند، انجام می شود!

شرکت ما کفساب و دلال نمی باشد. ما به صورت تخصصی شرکت پیچ رولپلاک سنگ نما می باشیم!!!